Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Kurz pro třídní učitele

Návod jak pracovat se třídou


Tento kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří aktivně a interaktivně pracují s kolektivy tříd. Jeho náplň je přizpůsobena dlouhodobým zkušenostem z naší praxe. Z našich průzkumů jednoznačně vyplynulo, že nejvíce poptávanými tématy mezi pedagogy jsou: vedení třídních kolektivů, jednotný přístup pedagogů jedné školy, komunikace v pedagogickém sboru a zdravé klima třídy.

Při tvorbě vzdělávacího kurzu jsme si dali za cíl připravit takový program, který bude možno aplikovat v praxi, dá třídním učitelům přehledný a jasný návod na to, jak pracovat s žáky tak, aby vznikaly zdravé a kohezní třídní kolektivy. Nabízíme vzdělávací kurz, jehož náplň popíše postup vedení tříd k tvorbě bezpečného prostředí a pozitivního klimatu třídy, které by mělo pomáhat omezit rizikové chování žáků. Dále jsme se zaměřili na to, aby byl kurz nejen teoretickým popisem kvalitní práce třídního učitele, ale také praktickým a sebezkušenostním výcvikem, jak vést své žáky a třídy.

Náplň kurzu:

  • Začátek školního roku, harmonogram, organizace třídnických hodin.
  • Nová třída/nový třídní učitel.
  • Potřeby žáků a učitelů (dle PBSP).
  • Dohoda o chování.
  • Tresty a odměny.
  • Integrovaný žák (ADHD, SPUCH, dítě z NRP…).
  • Práce s učitelským sborem.
  • Krizový scénář - mimořádné situace ve třídě a jejich řešení.
  • Praktická část – kazuistiky.

 

Hodinová dotace: 8 hodin

 

Možnost kombinovat i s jinými kurzy (např: Herní seminář apod.).

 

Cena kurzu: 1500 Kč

 

Přihlášení:

Termíny se určují průběžně, je vhodné vyplnit Předběžnou přihlášku ZDE. Při dostatečném počtu přihlášek vyhlásíme termín a budeme Vás o něm informovat na vámi uvedený email ve vaší přihlášce.

 

Kurz lze objednat i pro celý pedagogický sbor. Lektoři by navštívili vaši školu.

Pro více informaci: prevence@p-centrum.cz, 585 221 983 nebo 739 068 417.