Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Pomoc ve výchově a vzdělávání

Pro rodiče

S čím se na nás můžete obrátit

 • s těžkostmi při zvládání rodičovské a pěstounské péče
 • s obtížemi v komunikaci s úřady, školou a jinými institucemi

Například:

 • Nerozumíte si se svým dítětem?
 • Vaše dítě má špatný prospěch?
 • Jste v evidenci OSPOD?
 • Má vaše dítě problémy ve škole?
 • Máte dítě s poruchami chování?

Kde spolu můžeme na Vašich tématech pracovat, když se tak domluvíme?

 • V našich prostorech Rodinného centra,
 • u Vás doma,
 • ve škole,
 • v jiném pro Vás přirozeném prostředí.

Co nabízíme rodičům


Poradenství

S rodičem se bavíme o aktuální rodinné situaci, o tom, co se daří, co by chtělo zlepšit. Cílem poradenství pro rodiče je poskytnout žádanou informaci či nabídku pro řešení problémů, odbornou podporu, která vede ke zvýšení schopnosti postarat se lépe o své záležitosti, zorientovat se ve společnosti a lépe vycházet se svými dětmi.

Dále při „poradenství“ terapeuticky vedeme rodiče ke změně jejich vlastního chování, myšlení a prožívání.

Možné jsou i společné schůzky s dítětem, případně s dalšími rodinnými příslušníky, kde mohou být přítomni 2 pracovníci.

Nejčastěji řešíme:

 • Porozumění příčinám a projevům rizikového a problémového chování vlastního dítěte,
 • komunikační problémy v rodině,
 • výukové a výchovné potíže,
 • náročné životní situace.

Case management

Case management vnímáme jako koordinovanou spolupráci s více institucemi pro konkrétního klienta, který se jednání účastní.
 
Nejčastěji takové společné jednání probíhá ve škole, na OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dětí), v Pedagogicko psychologické poradně či další sociální službě a organizaci.

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.

 

Program HYPO (hyperaktivita a pozornost)

Tento program je určen pro rodiče a jejich děti předškolního a mladšího školního věku.  1x týdně se rodič a dítě setkávají s pracovníkem, který jim zadává úkoly na domácí práci a poté společně hodnotí, jak se jim dařilo. Program zahrnuje cvičení, jejichž hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv.práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti zejména v 1.ročníku ZŠ kladeny. Posiluje se také vztah a spolupráce mezi rodičem a dítětem. Program je vhodný pro děti s ADHD, pro děti školsky nezralé s odkladem povinné školní docházky, ale také se využívá preventivně u dětí bezproblémových k procvičení dílčích dovedností. Program trvá 12 týdnů.


Zprostředkování další pomoci

Pokud zjistíte, že potřebujete nějakou další odbornou pomoc (právní, dluhovou, bytovou, ...), předáme Vám kontakt na pracovníky v dané organizaci.

Také je možné, abychom s vaším předchozím souhlasem sami jednali s pracovníkem v jiné organizaci a zjistili pro vás potřebné informace.


Rodičovské skupiny

Rodičovské skupiny realizujeme dle zájmu klientů. Na skupinu je minimální počet účastníků 3. Termín následně domlouváme přímo se zájemci o skupinu.

Při rodičovských skupinách probíráme vždy konkrétní téma (např. komunikace s dospívajícím, jak je to s tresty a odměnami atd.), o které má skupina zájem a je pro ni důležité. Rodiče sdílí své zkušenosti, starosti i radosti, co se jim v jejich rodině osvědčilo.

Pro děti

S čím se na nás můžete obrátit

 • s nadměrnou aktivitou a neklidem
 • když jsou děti odmítané, neprůbojné
 • s malou přizpůsobivostí
 • s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou a sebehodnocením
 • když jsou děti ohrožené nevhodnou vrstevnickou skupinou
 • s problémy chování
 • s problémy učení

S čím Vám naopak nepomůžeme?

 • Děti s poruchou autistického spektra (i Aspergerův syndrom).
 • Děti s mentálním postižení
 • Děti se zdravotním znevýhodněním (nevidomé, neslyšící atd.)
 • Děti s DMO (dětská mozková obrna).
Prosíme, obraťe se na naše partnerské organizace, které se těmito tématy zabývají a dokáží vám pomoci.

 

Jak pracujeme s dětmi?

Poradenství

Hledáme řešení z aktuální nevyhovující situace, pomáháme dítěti k získání náhledu na jeho problémové chování atd.


"KLUB" - socioterapeutická aktivita

Klub probíhá 1x týdně v průběhu školního roku. Skupiny jsou věkově rozděleny na skupinu mladších 6 – 11 let a na skupinu starších 12 – 15 let. Na Klubu s dětmi pracovníci s dobrovolníky dělají předem připravený program, který je „ušit na míru skupině“.

Každé dítě si na Klubu vypracuje "svou zakázku", neboli důvod proč na Klub chodí a co by si potřebovali zlepšit a naučit. Kromě jejich individuálního přání obecně pomáháme dětem chápat pravidla a hranice, vhodně komunikovat, prosazovat se, vnímat názor druhého, a tak se lépe začleňovat.

Probíhají pravidelné schůzky (cca 1x 2-3 měsíce) vedoucích Klubu, rodiče a dítěte, kde se bavíme o tom, jak se dítěti daří pracovat na jeho zakázce a také na tom, co dalšího v tomto tématu může udělat každý z přítomných členů.

 

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.

 

Program HYPO (hyperaktivita a pozornost)

Tento program je určen pro rodiče a jejich děti předškolního a mladšího školního věku.  1x týdně se rodič a dítě setkávají s pracovníkem, který jim zadává úkoly na domácí práci a poté společně hodnotí, jak se jim dařilo. Program zahrnuje cvičení, jejichž hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv.práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti zejména v 1.ročníku ZŠ kladeny. Posiluje se také vztah a spolupráce mezi rodičem a dítětem. Program je vhodný pro děti s ADHD, pro děti školsky nezralé s odkladem povinné školní docházky, ale také se využívá preventivně u dětí bezproblémových k procvičení dílčích dovedností. Program trvá 12 týdnů.

 

Pět P

Program Pět P jsme od 1.1.2018 přestali poskytovat.

Naštěstí podobnou službu poskytuje Sdružení D, je to Program Na cestě - Individuální vrstevnické provázeníCílem programu je poskytnutí pozitivního vzoru pro smysluplné trávení volného času nebo poskytnutí neformálního pomocníka ve vzdělávání, průvodce samostatným životem mimo ústav nebo náhradní, příp. nefunkční rodinu.

 

Doučování

Doučování probíhá hodinu jednou týdně, s dítětem se doučuje dobrovolník. Je možné se zaměřit na doučení zameškané nebo nepochopené látky, na pomoc s domácími úkoly, které dítě nemůže udělat doma s rodiči. To, co se při doučování bude dít, vychází z aktuálních potřeb dítěte. Pokud má dítě specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie), s tím také můžeme pomoci.

Není možné poskytovat pouze doučování, je to součást práce s celou rodinou.

Když jsou školní prázdniny (nejen velké), tak Doučování ani Klub nejsou.


Nácvik samotného docházení

S dítětem nacvičujeme docházení z bodu "A" do bodu "B" (ze školy domů, atd.) postupným osamostatňováním.