Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Vzdělávání

Centrum primární prevence P-centra, spolek je držitelem Akreditace vzdělávací instituce Čj. MŠMT – 23692/2018-1.

 

Vzdělávací programy, které nabízíme pro pedagogické pracovníky a preventisty, jsou akreditovány MŠMT a po absolvování obdržíte osvědčení s číslem akreditace. Účast možná i pro nepedagogické pracovníky s tím, že na osvědčení bude napsána tato věta: Vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. ....................................., účastník však neodpovídá svým vzděláním kritériím akreditace v systému  DVPP.

 

Kurzy lze platit z DVPP a "šablon" apod. – jsou akreditovány u MŠMT
Kurzy probíhají v P-centru, spolek, Lafayettova 9, Olomouc.

Pokud máte zájem o kurz pro vaší sborovnu nebo tým, můžeme přijet za vámi, zájemci pište na marketa.rodrycova@p-centrum.cz.

 

Názvy kurzů v nabídce níže jsou aktivní a při rozkliku se dostanete k anotaci kurzu a zjistíte aktuální termín realizace (pokud je vypsán). Pokud není kurz aktuálně v Harmonogramu, lze se přihlásit předběžnou přihláškou uvnitř anotace kurzu. Čím více předběžných přihlášek nasbíráme, tím dříve vypíšeme nový termín realizace.

Některé ze vzdělávacích aktivit tvoříme nově v online podobě. Veškeré materiály a odkazy najdete na YouTube kanále Centra primární prevence a na sociálních sítích.

YouTube

Facebook

Instagram

 

 

Osmihodinové vzdělávací programy

Kurz pro třídní učitele

Práce se třídou formou hry I.

Práce se třídou formou hry II.

Metodika divadla Fórum podle Augusta Boala

Agrese a agresivita dětí a dospívajících

Závislost dětí a dospívajících

Účinná komunikace pro pedagogy

 

Šestnáctihodinový vzdělávací program

Prevence šikany, kyberšikany a minimalizace rizik pohybu ve virtuálním světě

 

Čtyřicetihodinové vzdělávací programy dle modelu Čtyřúrovňového modelu vzdělávání v primární prevenci. Model 4U ke stažení zde

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň

 

 Specializované studium pro prevenci sociálně patologických jevů – podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním  systému pedagogických pracovníků 

Specializovaného studia pro školní metodiky prevence „250“

 

Dále nabízíme:

  • Kazuistické skupiny pro pedagogy jedné sborovny (supervizní setkání pro pedagogy).
  • Seznamovacích a kohezní akce pro učitelské sbory (práce na vztazích pedagogických pracovníků).

Domluva je možná elektronicky - marketa.rodrycova@p-centrum.cz

 

Lektorský tým 

Mgr. Markéta Rodryčová

Má praxi v oblasti primární prevence od roku 2008, a to v Centru primární prevence na pozici vedoucí centra a lektorka primární prevence. Věnuje se realizaci intervenčních programů a koordinaci a lektorování vzdělávacích aktivit pro preventisty a pedagogické pracovníky, nabízí kazuistické a supervizní skupiny pro preventisti a pedagogy. Vede sebezkušenostní skupiny pro sociální pracovníky. Pracuje jako psychoterapeut v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti, má také zavedenou svou soukromou terapeutickou praxi. Dříve se věnovala práci s uprchlíky a cestování. Vzdělání Inverness College, Cambridge institut – angličtina a sociální práce, Caritas VOŠ Sociální a humanitární pracovník, CMTF UP Olomouc Sociální politika, PdF UP Olomouc Pedagogika -  sociální práce,  IVGT Praha terapeutický výcvik - Gestalt, Pratham Yoga India Rishikesh - 200 Hours Yoga Teacher Training.

 

Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová

Speciální pedagožka, psycholožka, lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy a pracovníky v primární prevenci. Během své praxe se zaměřuje na práci s dětmi jak v individuální, tak skupinové formě. Díky studiu dramaterapie má blízko ke všem herním technikám a aktivitám, kde pracuje s prožitkem a programy sestavuje tak, aby byly zaměřeny na hru. Pracuje jako školní psycholožka a jako lektorka v neziskové organizaci. Poskytuje terénní poradenskou službu pro mateřské školy. V individuální rovině sestavuje a vede pro děti individuální krátkodobé plány práce a také metodicky doprovází asistenty pedagoga.

 

Bc. Jiří Klimeš, DiS.

Pracuje jako terapeut Doléčovacího centra pro osoby pro osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách a patologickém hráčství. Lektoruje vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky v PPRCH. Spolupracuje na realizaci intervenčních programů na školách (sociomoterie, vyšetřování šikany, kyberšikany). Dříve přímá práce s dětmi s poruchami chování, lidmi bez domova a problémovými uživateli NL. Vzděláním sociální a humanitární pracovník. Absolvoval výcvik Motivační rozhovory.

 

PhDr. Ondřej Skopal Ph.D.

Lektor  Centra primární prevence a terapeut v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti. Dále také přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se školní a pedagogickou psychologií, výzkumně se zaměřuje na osobnostní rysy představující riziko zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. V poradenské praxi se specializuje na rodinnou a systemickou psychoterapii.

  

Mgr. Jakub Vávra 

Lektor Centra primární prevence P- centrum. Aktuálně dokončuje Ph.D. program Speciální pedagogika na PdF UP, kde se taktéž  odborně věnuje etopedii, dramaterapii a výuce. Již pátým rokem působí jako dramaterapeut v PN Kroměříž na toxikorehabilitačním oddělení. Dále se věnuje práci s dětmi v pěstounské péči a je lektorem akreditovaného kurzu Respit není hlídání pod záštitou Děti patří domů z. s. Od roku 2012 působí jako lektor primární prevence. Odborná stáž a dramaterapeut NYU New York. Dramaterapeutický výcvik v DvT - DADA Extraart Praha.

 

Na vzdělávacích programech budou pořizovány fotografie pro dokumentaci akce a zveřejnění na obvyklých místech. Vstupem do místnosti, kde je program realizován, dáváte s pořizováním a šířením fotografií souhlas dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.