Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Intervence - šetření a řešení šikany

Délka a cena dle obsahu zakázky

Školským zařízením nabízíme službu intervence při šetření a řešení šikany a asistenci při práci na třídním klimatu.

Intervence může mít různé podoby. Jednotlivé kroky a aktivity jsou určeny na základě vzájemné domluvy mezi realizátorem, tedy námi a školou.

 • Nabízíme:
 • šetření pomocí diagnostických technik i sociometrie v třídním kolektivu;
 • konzultace s pedagogy;
 • rozhovory se žáky;
 • asistenci při jednání s rodiči žáků z dané třídy;
 • asistenci při třídních schůzkách;
 • proškolení pedagogického sboru v dané problematice;
 • intervenční programy na míru;
 • preventivní aktivity, které by měly následovat po intervenci;

Typy rizikového chování, na které se primárně zaměřujeme:

 • prevence záškoláctví;
 • prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany;
 • prevence rasismu a xenofobie – téma tolerance všeobecně;
 • prevence sexuálního chování;
 • prevence v adiktologii;
 • základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování;

Veškerá smluvená práce je kontraktována, průběžně konzultována mezi smluvními stranami, supervidována a o jednotlivých krocích a zjištěních jsou předávány zpětné vazby ústně i písemně, a to pouze kontraktovaným způsobem. Výstupy z šetření jsou důvěrné, podléhají etickému kodexu, zákonu o OSPOD a zákonu o ochraně osobních dat.


Při zpracování zpráv respektujeme následující:

 • Etické zacházení s výstupní zprávou.
 • Uložení výstupní zprávy aj. dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Informace ve zprávě slouží jako podklady pro třídního učitele, výchovného poradce a metodika prevence k realizaci další práce tak, aby bylo podpořeno budování bezpečného klimatu mezi žáky, prosociálních vzorců chování a zdůraznění neakceptování negativních projevů chování. Poskytnuté informace jsou důvěrné a sociometrické šetření plní pouze účel zmapování situace ve třídě – není důkazním materiálem při jakékoliv konfrontaci či vyšetřování.
 • Při předávání informací postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese prevence@p-centrum.cz, nebo telefonním čísle 739 068 417.


Hodnocení spolupráce s Centrem primární prevence v rámci Intervenčního programu od nejmenované základní školy Olomouckého kraje


V polovině školního roku 2014/15 jsme ve škole začali mít problémy se vztahy ve 4. a 5. ročníku. Děti začaly být smutné, občas si někdo postěžoval, že to není ono, stále si mezi sebou hlídaly, kdo co a jak řekne. Pojali jsme podezření, že by jeden ze žáků mohl mít tendenci organizovat ostatní, nařizovat jim, co mají dělat, zadávat jim úkoly a přisvojovat si jejich věci, hlavně elektroniku. Rozhodli jsme se, že požádáme o pomoc P-centrum, s kterým jsme měli výborné zkušenosti z předchozího školního roku, kdy byli naši žáci na preventivních aktivitách přímo v budově P-centra v Olomouci.


Po telefonické konzultaci nám okamžitě paní Rodryčová přislíbila, že by přijeli ještě s dalším lektorem do školy a vyhodnotili situaci přímo ve třídě. Ihned jsme si dohodli nejbližší možný termín.


Ve třídě tedy proběhl intervenční program, děti byly velmi nadšené, lektory si pamatovaly z předchozího roku, spolupracovaly tedy rády. Byly zjištěny nedobré a nefunkční vztahy ve třídě, narušené kamarádské vazby a tak se po vyhodnocení programu a projektivních dotazníků rozhodli lektoři přijet ještě jednou a na nápravě vztahů zapracovat.


Při následné návštěvě se jim podařilo přesvědčit problematického žáka, který nejvíc vztahy ve skupině narušoval, o spolupráci na odstranění problémů. Dále byla dohodnuta pravidla chování a vztahů ve třídě, která by měla jít se žáky dále do dalších let.


Rozhodně bych chtěla poděkovat pracovníkům P-centra za velmi příjemnou, vstřícnou a přínosnou spolupráci, mnohem lépe se nám podařilo identifikovat problémy a velmi nám pomohla rada, jak dále se vztahy a s dětmi pracovat. Myslím, že vždy je lepší přidat „další oči“, tedy pohled zvenčí. Protože pokud sami vězíme v problému, nedaří se nám ho vždy objektivně posoudit a vyhodnotit.