P-centrum
Prevence, podpora, poradenství

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00377

Částka: 5 648 810,47 Kč

Doba realizace projektu: 7. prosinec 2012 až 20. listopad 2014

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Popis projektu

Projektem reagujeme na potřeby klientů. Pro klienty závislé na návykových látkách je důležitá strukturovaná práce a podpora ve zvládání potíží a problémů, které se jim v průběhu jejich znovuzapojení do běžné populace objevují. Jde o klienty, kteří díky své minulosti resp. užíváním návykových (psychoaktivních) látek, mají snížené sebehodnocení, často se vidí velmi negativně, nevěří si, projevují výrazné obavy ze selhání, mají potíže navazovat sociální kontakty, obtížně se orientují v sociálně-pracovním systému. Náš program se zaměřuje na osvojení si žádoucích dovedností vedoucích k získání a udržení pracovního místa. V této části vycházíme z osvědčených neurobiologických principů psychologie učení s ohledem na individuální zvláštnosti každého jedince. Přínos tohoto projektu spatřujeme v intenzivním zaměřením se na typické i individuální problémové oblasti našich klientů a sestavení komplexního programu, jak našim klientům pomoci práci získat a setrvat v ní. Navazujeme na zkušenosti a metodu práce londýnské organizace Hum London, ve které se necháme proškolit, abychom ji mohli uvést do své praxe.

Cíle projektu

Proškolit odborný tým projektu v metodice a inovativním přístupu zahraničního partnera.

 • Vytvořit systém účinné pomoci a podpory pro sociální začlenění klientů
 • Vybavit klienty schopnostmi a dovednostmi, které jim pomohou získat práci a udržet se v ní.
 • Zmapovat problémové oblasti klienta, které by mohly ohrozit jeho setrvání v zaměstnání a vést klienta k jejich změně.
 • Vytvořit praktický manuál pro klienty pokrývající témata hledání práce a setrvání v ní.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou klienti doléčovacího programu.
Jedná se o osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových látkách/hazardní hře, které absolvovaly minimálně 3-měsíční pobytovou léčbu závislosti v psychiatrické léčebně, terapeutické komunitě nebo léčebný program ve výkonu trestu a nastoupí bezprostředně po léčbě.

Účastníci/ce projektu

osoby ohrožené závislostmi

Region

Olomoucký kraj

Průběh


Dvouletý projekt Restart v je zaměřený na mezinárodní spolupráci s partnerskou organizací, prostřednictvím které získáme kvalitní a v praxi prověřené britské know-how pro práci s klienty závislými na návykových látkách. Těmto klientům chceme účinněji pomoci v návratu na trh práce a do širší společnosti.
Po úvodním vzdělávacím bloku nastane fáze realizace, během které budeme průběžně supervidováni zkušenými experty partnerské londýnské organizace.
V počátku realizace projektu vznikne manuál určený klientům, který budeme průběžně upravovat a zkvalitňovat díky získaným zkušenostem
Prostřednictvím skupinových a individuálních aktivit projektu nabízíme intenzivní zaměření se na obtíže klientů, na cílené zvyšování jejich kompetencí, učení je dovednostem, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce.
Nabízíme individuální přístup a pružné reagování na potřeby klienta.
Program je v délce 5 měsíců pro každého klienta, klienti do něj vstupují průběžně. Během realizace do programu vstoupí minimálně 65 klientů, řádně ji dokončí minimálně 35.

Výsledky

 • školení odborného týmu projektu českými lektory na pracovně právní minimum a základy personálistiky
 • předávání zkušeností a know how zahraničním partnerem – problematika práce s klienty závislými na návykových látkách/hazardní hře a řešení otázek jejich zaměstnanosti a udržení si zaměstnání
 • manuál pro klienty s praktickými tématy z oblasti získání a udržení zaměstnání
 • pětidenní stáž členů odborného týmu projektu v organizaci zahraničního partnera v Londýně
 • program pro klienty zahrnující individuální (individuální koučink a individuální pracovní poradenství) a skupinové aktivity (skupinový koucink a job kluby)
 • během realizace do programu vstoupí minimálně 65 klientů, řádně ji dokončí minimálně 35
 • supervizí setkání členů odborného týmu projektu v ČR za účastni zahraničních partnerů, kteří budou supervidovat naši práci s klienty
 • závěrečná mezinárodní konference projektu Restart

Mezinárodní spolupráce

Zahraniční partner hraje významnou úlohu v řešení dané problematiky projektu. Ředitel organizace Hum London Aidan Gray spolupracoval s organizací P-centrum již v rámci projektu Dokážu to? Aidan Gray pracuje v oblasti závislostí od roku 1989, tedy přes dvacet let. Od roku 1994 se zabývá především osobami závislými na cracku a kokainu, ve Velké Británii založil první programy pro uživatele cracku. V roce 2005 se stal klinickým ředitelem Rugby House a Foundation 66, kde pomáhal vytvořit a uvést do chodu další nové léčebné programy. Vytvořil Krátký intervenční program pro uživatele kokainu a cracku a spolupracoval s Českou republikou (P-centrum) na transformaci tohoto programu pro české prostředí. V současnosti je ředitelem Hum London, organizace, jejíž hlavní myšlenkou je pomocí umění podporovat dlouhodobou abstinenci a návrat osob se závislostí do běžného plnohodnotného života. Sdružení Hum London se do projektu zapojí prostřednictvím čtyř klíčových aktivit: 1. Školení pracovně-poradenského týmu zahraničním a českým expertem Během přípravné fáze proběhne 5denní školení zahraničním expertem k problematice zvyšování kompetencí klientů a zlepšování tak jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 2. Supervizní stáž u zahraničního partnera Přibližně v polovině fáze realizace uskutečníme supervizí stáž v organizaci partnera, kde si prohloubíme teoretické znalosti a zažijeme jejich provázání s praxí přímo v partnerské organizaci. 3. Supervizí setkání v ČR za účasti zahraničních expertů Cílem bude prohloubení teoretických poznatků získaných během školení v přípravné fázi, budeme moci přímo sledovat práci britských expertů a konzultovat s nimi naše případné nejasnosti. 4. Závěrečná mezinárodní konference V rámci mezinárodní konference bude za účasti zahraničních odborníků představen projekt, jeho výstupy, samotné know-how a oboustranně přínosná spolupráce se zahraničním partnerem Hum London. Konference bude realizovaná ve spolupráci s britským partnerem. Součástí konference bude sborník.

Partneři

Jeden zahraniční partner – londýnská organizace Hum London zastoupená jejím ředitelem Aidanem Grayem.

Kontaktní osoby

Odborný garant projektu: Mgr. Michal Růžička, Ph.D.,

m.ruzicka@email.cz

Administrace projektu: Mgr. Dagmar Skoupilová,

dagmar.skoupilova@seznam.cz

 


Na reportáž České televize o projektu Restart se můžete podívat zde.

 

Soubory ke stažení:

 

Anotace projektu

 

Baner projektu

 

Leták projektu

 

Manuál pro klienty - Jak si najít a udržet práci

 

Článek: e-Bulletin 2013 15

 

Článek: e-Bulletin 2014 06-07

 

Článek: Olomoucký kraj 2014 09

 

Článek: Radniční listy 2014 08


Plakát konference Restart


Prezentace Restart

 

Sborník adiktologie konferecne Restart

 

Program a bulletin abstraktů konference Restart